การรับประกันสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค

1.  ตัวแทนจำหน่ายจะบริการตรวจเช็ค ซ่อม ค่าแรง ฟรี ! เป็นระยะเวลา 1 ปี (ไม่รวมค่าขนส่ง)

  2. รับประกันอะไหล่ที่เกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน

  3. กรณีหมดอายุการรับประกัน  ค่าบริการและตรวจซ่อมตลอดจนค่าอะไหล่อุปกรณ์อื่นๆ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

  4. รายการต่อไปนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน(ต้องชำระค่าบริการตามปกติ)
                        
           - มีการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนโดยผู้ขาดความชำนาญ  ที่มิใช่ของทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย
                        
           - เครื่องเสียโดยจงใจทำ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
                        
           - แมลง หรือสัตว์เข้าไปในเครื่อง และทำลายอุปกรณ์จนชำรุดเสียหาย
                        
           - การเสื่อมหรือเสีย เนื่องจากขาดการดูแลรักษา เช่น ชิ่นส่วนเป็นสนิิม ตู้ผุกร่อนสีซีดจางเพราะสารเคมี
             หรือวางตั้งไว้ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม
                        
           - ขาดความระมัดระวัง เช่นอุปกรณ์อะไหล่ถูกน้ำจนเสียหายหรือไม่ได้ใช้ตามคำแนะนำของคู่มือการใช้งาน
                        
           - ไม่แสดงบัตรรับประกันให้ช่างจดบันทึกทางเอกสารทุกครั้งที่ซ่อม หรือบัตรรับประกันมีการแก้ไขสาระสำคัญ
                        
           - อุปกรณ์ภายนอก สี การบุบ หรือแตกหักของชิ้นส่วน ที่เสียหายจากเหตุอื่นๆที่มิใช่เทคนิคในการผลิต
             หรือคุณภาพอะไหล่
                        
           - คิดค่ารถ ค่าพาหนะ กรณีที่ตรวงซ่อมถึงบ้านในระยะหมดประกันแล้ว

 5.เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าอิเลคทรอนิค ตามมาตรฐานสากล ทั่วไป